Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Udruga ”Vaša prava BiH” od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni prihvat u BiH).

Čl. 109.st.3 Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl.Glasnik BiH br. 36/08) propisana je obaveza BiH da omogući tražiteljima međunarodne zaštite pravo da koriste usluge pravnog ili drugog savjetnika, dok je odredbom čl. 40. st1. toč.e) Pravilnika o međunarodnoj zaštiti (azilu) (Sl.Glasnik BiH br. 37/09 i 85/10) garantovano je pravo tražiteljima međunarodne zaštite na besplatnu pravnu pomoć po pitanjima vezanim za postupak. Europska regulativa također predviđa obavezu država članica da, na svoj račun, omoguće podnositeljima zahtjeva efikasno savjetovanje sa pravnim ili nekim drugim savjetnikom o stvarima koje se tiču zahteva za azil (čl. 15 Direktive Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca   2005.godine o minimalnim standardima u postupku za priznavanje i oduzimanje izbegličkog statusa u državama članicama).