Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Organi uprave ne obavljaju svoj posao u interesu građana

Vaša prava Bosne i Hercegovine objavila analizu o stanju u vezi sa (ne)uplatom doprinosa u BiH

ORGANI UPRAVE NE OBAVLJAJU SVOJ POSAO U INTERESU GRAĐANA

Zakon o doprinosima na državnom nivou najefikasnije rješenje

Sarajevo, 3. maj, 2006. – Udruženje Vaša prava BiH (VPBiH) objavilo je pravnu analizu o stanju (ne)uplate doprinosa u BiH i posljedicama koje iz toga proizlaze. Analizirani  su zakoni iz ove oblasti, a iskustvo iz dugogodišnje prakse u radu sa hiljadama korisnika je pretočeno u ključne komentare, zaključke i preporuke. Među ključnim problemima u analizi je istaknuto da nadležni organi uprave ne poduzimaju gotovo ništa kako bi inicirali masovniju uplatu doprinosa što su i po zakonu obavezni. Kao preporuku VPBiH izdvajaju jedinstven stav da zakon na državnom nivou može potaknuti ozbiljnije rješavanje ovog problema.

U FBiH korisnici imaju problema zbog neuplaćenih doprinosa ali i u pribavljanju listinga, jer službenici insistiraju na podnošenju zahtjeva u pisanoj formi, što je u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o slobodi pristupa informacijama. Postupak prinudne naplate doprinosa se ne ostvaruje u sudskom, nego u upravnom postupku, pa se sud oglašava apsolutno nenadležnim (stav Vrhovnog suda FBiH, kao i Kantonalnog suda u Sarajevu), kao što se i uplata doprinosa rješava između obveznika doprinosa (poslodavca) i fonda osiguranja u upravnom postupku. Problem predstavlja i stav Federalnog zavoda za zapošljavanje da je obveznik osiguranja dužan kontinuirano, za svaki mjesec i sve uposlenike uplatiti doprinose za slučaj nezaposlenosti, što je također u suprotnosti sa stavom sudske prakse, odnosno Vrhovnog suda FBiH, koji je stanovišta da nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i u slučaju kada su pomenuti doprinosi plaćeni naknadno.

U Republici Srpskoj također se od početka 2004.godine osnovni sudovi oglašavaju nenadležnim po tužbama za uplatu doprinosa i upućuju tužitelje-osiguranike na pokretanje upravnih postupaka. Ovdje je sudska praksa uticala na promjenu postupanja organa uprave i bila povod za Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima je akcenat prinudne naplate doprinosa stavljen na Poresku upravu, što je za osiguranika puno povoljnije.

Istovremeno, činjenica je da nadležni organi uprave odbijaju postupanja, odnosno ne preduzimaju gotovo ništa u cilju poboljšanja naplate doprinosa, što je u suprotnosti sa zakonskim obavezama. Zakonom o doprinosima i provedbenim propisima, predviđena je nadležnost Poreske uprave u oba entiteta za prinudnu naplatu doprinosa. Međutim, analiza dosadašnje prakse pokazala je da isti ne postupaju u skladu sa datim ovlaštenjima, što dovodi do štetnih posljedica po osiguranika.

U skladu sa navedenim, Vaša prava Bosne i Hercegovine su objavila i svoju preporuku za trajno rješenje ovog problema – da se jedinstvenim zakonom na nivou države uredi oblast doprinosa i uplate istih, imajući u vidu da različita rješenja i postupanja, te nejednak nivo zaštite prava onemogućava efikasno rješavanje ovih pitanja i zaštitu osiguranika i njihovih prava u skladu sa međunarodnim i Ustavom zagarantovanim standardima.