Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
European court of human rights

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od 3. novembra 2015. godine u predmetu Hadžimejlić i ostali protiv Bosne i Hercegovine, koje su zastupali Udruženje „Vaša prava BiH“, utvrđeno je da je Bosna i Hercegovina prekršila član 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer je aplikante dugi niz godina držala smještene u ustanovi socijalne zaštite J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ u Fojnici bez valjanog pravnog osnova odnosno bez sudske odluke, budući da nije obezbjeđena kontinurana sudska kontrola opravdanosti i cjelishodnosti zadržavanja aplikanata u toj i sličnim ustanovama socijalne zaštite.

Iz navedene presude proizilazi da u BiH postoji strukturalni problem u pogledu postupanja sa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite, a bez primjene standarda kontrole koje zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima. Drugim riječima, postoji potencijalno značajan broj osoba u sličnoj situaciji, koje imaju osnova da podnosu predstavku Sudu u Strasbourgu, te je nužno hitno pristupiti harmonizaciji relevantnog zakonodavstva u BiH sa standardima ljudskih prava koja proizilaze iz Konvencije.

Navedenom odlukom Sud je naložio da se dvoje aplikanata trebaju pustiti na slobodu bez odlaganja, a da za trećeg BiH mora bez odlaganja osigurati da se sudski ispita nužnost njegovog smještanja u navedenoj ustanovi, te im je dosudio novčanu kompezaciju zbog povrede osnovnih ljudskih prava aplikanata u ukupnom iznosu od 81.250,00 EUR.