Category Archives: Novosti

180 hiljada KM podrška reintegraciji i povratku u BiH

Udruženje Vaša prava BiH dobilo novu donaciju od Evropske unije

180 HILJADA KM PODRŠKA REINTEGRACIJI I POVRATKU U BiH

Iznos od 92.071,34€ za besplatnu pravnu pomoć najugroženijoj populaciji u BiH

SARAJEVO, 27.oktobar/listopad, 2006Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovor sa Delegacijom Evropske komisije u BiH vrijedan 92.071,34€ (180.073,12KM). U narednih 12 mjeseci Vaša prava BiH će implementirati projekat “Podrška pomirenju i reintegraciji manjinskih povrataka u BiH kroz pružanje besplatne pravne pomoći”. Projekat će biti implementiran u svih 16 kancelarija Udruženja u BiH.

Cilj ovog projekta jeste doprinos održivom povratku i reintegraciji u društvo raseljenim licima u cijeloj BiH i povratnika koji pripadaju manjinama. Uz podršku Delegacije Evropske komisije BiH, Vaša prava BiH će pružati besplatnu pravnu pomoć i na taj način omogućiti ovoj populaciji fer i pravičan pristup pravdi. “Diskriminatorska praksa i druge poteškoće koje su na putu povratka bit će redovno praćeni o čemu će Vaša prava BiH redovno izvještavati kako donatore tako i sveukupnu javnost. Na takav način ćemo omogućiti puno poštivanje i uživanje ljudskih prava za sve građane u BiH bez obzira u kojem se dijelu zemlje nalazili. To je i naša misija i naša obaveza.”, izjavila je prilikom potpisivanja ugovora mr.Asja Rokša-Zubčević, izvršna direktorica Udruženja.

Na konkretan način pravnici/e Vaših prava BiH će za ove kategorije korisnika redovno pružati pravne savjete, pisati razne vrste podnesaka, te zastupati pred upravnim organima i sudovima. Pored pravnih redovno će se provoditi intenzivne informativne aktivnosti o podizanju svijesti o svim problemima povratka u BiH. Na taj način će se šira javnost senzibilizirati za problem povratka, a uz pomoć domaćeg zakonodavstva i međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava prevenirat će se diskriminatorska praksa u BiH.

Donatorima zahvalnice – Vašim pravima BiH pohvale

Na Večeri prijatelja Vaših prava BiH

DONATORIMA ZAHVALNICE – VAŠIM PRAVIMA BiH POHVALE

Podrškom donatora omogućena besplatna pravna pomoć za 400.000 korisnika do sada

Sarajevo, 8. decembar 2006.- Na Večeri prijatelja Vaših prava BiH, održanoj u Sarajevu 7. decembra, dodijeljene su zahvalnice svim dosadašnjim donatorima Udruženja Vaša prava BiH. Zahvalnice je predstavnicima donatora uručila Izvršna direktorica Udruženja, mr. Asja Rokša-Zubčević. Podrškom Udruženju Vaša prava BiH i programu pružanja besplatne pravne pomoći do sada je pomognuto 400 hiljada korisnika širom BiH.

Zahvalnice su primili: UNHCR, Delegacija Evropske komisije u BiH, USAID, Njemačka ambasada, Švicarska ambasada, Švedski helsinški komitet za ljudska prava – SHC, Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA, Projekat reforme pravosuđa – JSDP, Fond otvoreno društvo BiH, te Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH.

U svom obraćanju zvanicama, mr. Asja Rokša-Zubčević je pored zahvale svim prijateljima Udruženja koji podržavaju i prate njegov rad posebno istakla: “Pomoć Vašim pravima BiH direktna je pomoć najugroženijim stanovnicima Bosne i Hercegovine!”

Među uglednim zvanicama događaju je prisustvovao Njegova Ekselencija ambasador Kraljevine Švedske Lars Erik Wingren sa suprugom, predstavnici USAID-a, ambasada SAD, Holandije i Norveške, OSCE misije u BiH, Direkcije za evropske integracije, članice Upravnog odbora Udruženja, prof.dr. Zdravko Grebo, predstavnici vlasti, te predstavnici medija sa kojima Vaša prava BiH blisko sarađuju – Oslobođenje, BHT1, BHR1, FTV, Federalni Radio, Radio Slobodna Evropa, Start BiH i drugi ugledni gosti.

Govornici su biranim riječima opisali saradnju sa Vašim pravima BiH i poželjeli mnogo uspjeha u daljem radu u borbi za vladavinu prava u Bosni i Hercegovini:

Liv Feijen, UNHCR“Divim se predanom radu svih uposlenih na terenu, te kako se ljudski i toplo odnose prema svim korisnicima.”

Džemal Hodžić, Delegacija Evropske komisije u BiH“Zahvalnicu bi trebalo dodijeliti Vašim pravima BiH zbog ozbiljnog i odgovornog posla koji obavljaju u cijeloj zemlji!”

Kristine Hermann DeLuca, USAID – “Vaša prava BiH su ozbiljan i pouzdan partner USAID-a.”

Renato Linkeš, Ambasada SR Njemačke u BiH “Posebno smo zadovoljni što kroz podršku Vaših prava BiH podržavamo vladavinu prava u Bosni i Hercegovini!”

Didier Chassot, Švicarska ambasada“Zadovoljstvo nam je bilo sarađivati sa tako velikom i profesionalnom organizacijom.”

Mervan Miraščija, Fond otvoreno drustvo BiH“Zadovoljstvo mi je istaći da će naša organizacija uvijek podržavati predani rad Vaših prava BiH.”

Goran Miletić, SHC“Vaša prava BiH su organizacija sa izgrađenom strukturom i profesionalno napisanim projektima.”

Almir Tanović, CIDA“Nadamo se da će Kanadska agencija za međunarodnu saradnju i dalje imati priliku sarađivati sa Vašim pravima BiH u programima podrške vladavini prava u BiH.”

Timothy Hughes, Projekat razvoja sektora pravosuđa – JSDP“Iako kratko sarađujemo, već smo impresionirani aktivnostima Vaših prava BiH.”

Ministar Mirsad Kebo, Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH“Ponosimo se ovom zahvalnicom jer je rijetkost da vlasti dobiju nagradu za podršku u borbi za ljudska prava!”

Marijan Baotić, Ministarstvo sigurnosti BiH“Nadam se da ćemo i dalje uspješno sarađivati sa Vašim pravima BiH”.

Prava neuređena – zaštita neobezbijeđena

Povodom Dana ljudskih prava Vaša prava BiH objavila osvrt

PRAVA NEUREĐENA – ZAŠTITA NEOBEZBIJEĐENA

Povratnici, penzioneri, zaposlenici, civilne žrtve rata, te pripadnici manjina obespravljeni i diskriminisani

Sarajevo, 10.decembra 2006. – U povodu 10.decembra/prosinca, Dana ljudskih prava, Vaša prava BiH objavila su osvrt na stanje i poštivanje ljudskih prava. Pružajući besplatnu pravnu pomoć, zastupajući i štiteći korisnike poput izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika, tražilaca azila, žrtava trgovine ljudima, ali i zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, civilnih žrtava rata i socijalno ugroženog stanovništva Vaša prava BiH su u prilici da se na najdirektniji način upoznaju sa stanjem osnovnih ljudskih prava i njihovom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Generalna konstatacija, pri tome je da prava o kojima je riječ nisu na odgovarajući način uređena, a njihovo ostvarivanje i zaštita nije adekvatno obezbjeđena.

Ismet Velić, pravni savjetnik Udruženja ističe posebno oblasti prava na imovinu i dom, prava na rad, prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i prava povratnika i manjina kao posebno problematične oblasti. „Mnogi vlasnici različitih oblika imovine ili korisnici stanova još uvijek nisu realizirali svoja prava uglavnom zbog prepreka formalno-pravne prirode ili je u pitanju slabost u postupcima izvršavanja pravosnažnih sudskih i odluka organa uprave.“, istakao je Velić. „Postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa su nedopustivo neefikasni i nesvrsishodni“, dodao je Velić, „a poseban problem predstavlja neisplaćivanje zarađenih plata, naknada i otpremnina, te postojanje zastare novčanih potraživanja iz radnog odnosa, koja nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja.“

Iako je 2006. godina označena kao godina u kojoj će proces povratka biti okončan, situacija u kojoj povratnici žive, sa aspekta stanja ljudskih prava je, blago rečeno, vrlo loša. Život povratničkih porodica prati kršenje prava, te nedostatak elementarnih ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i socijalnih uslova za život. Ovakvo stanje prouzrokuje i prate neusaglašeni sistemi u oblasti zdravstva, penzionih fondova, socijalne problematike, uz različite entitetske i kantonalne propise, što povratnike generalno dovodi u diskriminirajući položaj.

Glavni zaključci analize Udruženja Vaša prava BiH jesu da je domaće zakonodavstvo neusklađeno sa međunarodnim dokumentima i instrumentima zaštite prava, te da država i njeni organi i dalje ne čine dovoljno da bi se prava građana i njihova zaštita obezbijedila na odgovarajući način.