Category Archives: News

Novi ugovor između Vaših prava BiH i Švedskog helsinškog komiteta

Podrška Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava Vašim pravima BiH

NOVI UGOVOR IZMEĐU VAŠIH PRAVA BIH I ŠVEDSKOG HELSINŠKOG KOMITETA

Nastavljena uspješna saradnja u okviru projekta podizanja svijesti o pravnoj pomoći koju pružaju Vaša prava BiH

Sarajevo, 6. juli 2006 – Zvanično je potpisan ugovor između Udruženja Vaša prava BiH i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava o nastavku projekta Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i pravu na besplatnu pravnu pomoć. Ovim ugovorom osigurana su sredstva kojima će Vaša prava BiH do kraja 2006. godine finansirati svoje intenzivne informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o ljudskim pravima, te o besplatnoj pravnoj pomoći koju pružaju putem svojih 16 ureda u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da je informacija nekad važnija od tražene pravne pomoći u procesu ostvarivanja ljudskih prava, Vaša prava BiH već godinama intenzivno provode razne oblike informativnih aktivnosti, kako bi tačna i pouzdana informacija došla do što većeg broja onih kojima je potrebna. U okviru programa koji finansira Švedski helsinški komitet za ljudska prava, Vaša prava BiH će i dalje održavati informativne sesije na preko 120 lokacija u zemlji, te štampati letke, brošure i ostali promotivni materijal kako bi najugroženiji u BiH znali šta mogu učiniti za sebe i šta Vaša prava BiH mogu učiniti za njih.

Informativne sesije su jedinstven oblik aktivnosti koju provode Vaša prava BiH. Riječ je o sesijama u najudaljenijim krajevima zemlje sa najrazličitijim kategorijama korisnika, kojima se na pojednostavljen način, te ponekad i uz prisustvo opštinskih zvaničnika ili drugih relevantnih gostiju pružaju informacije kako mogu ostvariti svoja prava u specifičnim slučajevima. U protekloj godini na ovakav način je pružena informacija za više od 10.000 korisnika putem skoro 1000 sesija.

Udruženje Vaša prava BiH je najveća nevladina organizacija koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Registrirano je na državnom nivou, a djeluje putem mreže od 16 kancelarija u kojima je stalno zaposleno oko 80 osoba. Trenutno Udruženje finansijski podržavaju UNHCR, Evropska unija, Kanadska agencija za međunarodni razvoj-CIDA, te ovim ugovorom i Švedski helsinški komitet za ljudska prava.

Nova donacija za besplatnu pravnu pomoć u BiH

Obnovljena saradnja Vaših prava BiH i Ambasade SR Njemačke

NOVA DONACIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U BiH

Vaša prava BiH višestruko dokazan pouzdan partner međunarodnih donatora

Sarajevo, 12.septembar, 2006. – U Sarajevu je zvanično potpisan ugovor kojim Ambasada SR Njemačke podržava projekat besplatne pravne pomoći koji implementira Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine. Donirana sredstva su stigla od Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, koje je putem svoje ambasade u BiH, a u okviru aktivnosti Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, odlučilo ponovo podržati projekat koji pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nakon uspješno realizirane prošlogodišnje saradnje, ovim ugovorom se podržava rad Vaših prava BiH u svakodnevnom pružanju besplatne pravne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva u našoj zemlji.

Ciljevi ovog projekta su unaprijeđenje pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini i podrška vladavini prava, kroz pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima, tražiteljima azila i žrtvama trgovine ljudima, te domaćem ugroženom stanovništvu u BiH. Kroz svoju mrežu od 16 kancelarija Vaša prava BiH će nastaviti sa pravnim savjetovanjem, predstavljanjem pred sudovima, kao i sa kampanjama podizanja javne svijesti i drugim oblicima zagovaranja. “Ponosimo se činjenicom da smo ponovo dobili podršku od njemačke vlade putem Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi. To nam govori da smo prepoznati kao pouzdani partneri, te nas obavezuje da i dalje istrajemo u borbi za vladavinu prava u BiH. Iako je riječ o značajnom iznosu, ovo je za Vaša prava BiH samo dio koji će omogućiti dalje funkcioniranje mreže u kojoj svakodnevno radi skoro 80 stalno uposlenih ljudi u 16 kancelarija širom zemlje.”, istakla je prilikom potpisivanja ovog ugovora Sabaheta Rizvanović, v.d.izvršne direktorice Udruženja Vaša prava BiH.

Ovim ugovorom Vaša prava BiH dobila su šestog donatora koji je u 2006. podržao program besplatne pravne pomoći. Osim UNHCR-a kao osnivača Udruženja, ovaj projekat podržavaju Evropska komisija kroz program AENEAS, te Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA , Švedski helsinški komitet za ljudska prava – SHC i Međunarodna organizacija za migracije – IOM.

U 2005. godini Vaša prava BiH su pružila besplatnu pravnu pomoć za blizu 55.000 korisnika u cijeloj zemlji.

Ambasador Humphreys pohvalio napore Vaših prava BiH za doprinos vladavini zakona

Udruženje Vaša prava BiH ugostilo šefa delegacije Evropske komisije u BiH

AMBASADOR HUMPHREYS POHVALIO NAPORE VAŠIH PRAVA BiH ZA DOPRINOS VLADAVINI ZAKONA

Iznos od 1,2 miliona KM namijenjen implementaciji projekta pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH

Banja Luka, 19.septembar/rujan, 2006.Danas je u Banjoj Luci Udruženje Vaša prava BiH primilo u posjetu šefa delegacije Evropske komisije u BiH, Ambasadora Michaela Humphreysa. Povod za ovu posjetu je činjenica da rad Udruženja Vaša prava BiH finansijski podržava Evropska unija u okviru AENEAS programa, dvogodišnjim ugovorom u vrijednosti od 616.562,98€ odnosno 1.205.892,37 KM. Projekat “Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima i osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH” se odnosi na besplatnu pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini,  koju će ovim kategorijama pružati Udruženje Vaša prava BiH. Dužina trajanja ugovora je 2 godine, odnosno do kraja 2007.

Prilikom posjete jednom od 16 ureda Vaših prava BiH, Ambasador Humphreys je istakao: „Za državu poput BiH je važno da postoji organizacije kao što su Vaša prava BiH, jer svakodnevnim radom doprinose vladavini prava i omogućuju jednak pristup pravdi za sve građane. Zadovoljan sam što Evropska komisija kroz svoje projekte podržava i ovakve projekte, jer je potreba za besplatnom pravnom pomoći u ovoj zemlji još uvijek velika.“ Snježana Cepić, Glavna pravnica regije Zapad Udruženja Vaša prava BiH tokom posjete ambasadora Humphreysa još jednom je zahvalila Evropskoj komisiji na pomoći Vašim pravima BiH i naglasila: “Vaša prava BiH djeluju na nivou države u 16 gradova sa skoro 80 stalno uposlenih ljudi. Nadamo se da će i drugi donatori prepoznati kvalitet pružene usluge i potrebu da pomognu naš rad, kako bismo i dalje pružali besplatnu pravnu pomoć.“

Cilj ovog projekta jeste osigurati maksimalnu zaštitu i pristup pravdi za tražitelje azila, priznate izbjeglice i žrtve trgovine ljudima, kao i druge kategorije osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH, kroz osiguravanje svim navedenim kategorijama puni pristup njihovim pravima kroz pružanje besplatne pravne i pomoći i informativne kampanje. Kao dodatna aktivnost, projekat ima za cilj da doprinese nacionalnoj praksi poštivanja primjenjivih pravila i regulativa u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. U konačnici, ovaj projekat ima za cilj da pruži besplatnu pravnu pomoć izbjegicama koje se vraćaju u BiH.

Generalni cilj projekta AENEAS jeste pružanje specifične i komplementarne finansijske i savjetodavne pomoći trećim zemljama kako bi im se pomoglo u nastojanjima da osiguraju efikasno upravljanje svim aspektima migracijskih tokova.

Pružanjem besplatne pravne pomoći i ovim kategorijama korisnika, Vaša prava BiH i Evropska Unija se nadaju da će doprinijeti vladavini zakona u BiH i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.