Category Archives: News

Podrška Evropske unije programu besplatne pravne pomoći u BiH

Udruženje Vaša prava BiH od Evropske unije dobilo donaciju vrijednu 1,2 miliona KM

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE PROGRAMU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U BiH

Iznos od 1,2 miliona KM namijenjen implementaciji projekta pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH

Sarajevo, 8. mart, 2006 – Rad Udruženja Vaša prava BiH je finansijski podržala Evropska unija u okviru AENEAS programa, dvogodišnjim ugovorom u vrijednosti od 616.562,98€ odnosno 1.205.892,37 KM. Projekat “Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima i osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH” se odnosi na besplatnu pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini,  koju će ovim kategorijama pružati Udruženje Vaša prava BiH. Dužina trajanja ugovora je 2 godine, odnosno do kraja 2007.

Cilj ovog projekta jeste osigurati maksimalnu zaštitu i pristup pravdi za tražitelje azila, priznate izbjeglice i žrtve trgovine ljudima, kao i druge kategorije osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH, kroz osiguravanje svim navedenim kategorijama puni pristup njihovim pravima kroz pružanje besplatne pravne i pomoći i informativne kampanje. Kao dodatna aktivnost, projekat ima za cilj da doprinese nacionalnoj praksi poštivanja primjenjivih pravila i regulativa u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. U konačnici, ovaj projekat ima za cilj da pruži besplatnu pravnu pomoć izbjegicama koje se vraćaju u BiH.

Generalni cilj projekta AENEAS jeste pružanje specifične i komplementarne finansijske i savjetodavne pomoći trećim zemljama kako bi im se pomoglo u nastojanjima da osiguraju efikasno upravljanje svim aspektima migracijskih tokova.

Pružanjem besplatne pravne pomoći i ovim kategorijama korisnika, Vaša prava BiH i Evropska Unija se nadaju da će doprinijeti vladavini zakona u BiH i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Organi uprave ne obavljaju svoj posao u interesu građana

Vaša prava Bosne i Hercegovine objavila analizu o stanju u vezi sa (ne)uplatom doprinosa u BiH

ORGANI UPRAVE NE OBAVLJAJU SVOJ POSAO U INTERESU GRAĐANA

Zakon o doprinosima na državnom nivou najefikasnije rješenje

Sarajevo, 3. maj, 2006. – Udruženje Vaša prava BiH (VPBiH) objavilo je pravnu analizu o stanju (ne)uplate doprinosa u BiH i posljedicama koje iz toga proizlaze. Analizirani  su zakoni iz ove oblasti, a iskustvo iz dugogodišnje prakse u radu sa hiljadama korisnika je pretočeno u ključne komentare, zaključke i preporuke. Među ključnim problemima u analizi je istaknuto da nadležni organi uprave ne poduzimaju gotovo ništa kako bi inicirali masovniju uplatu doprinosa što su i po zakonu obavezni. Kao preporuku VPBiH izdvajaju jedinstven stav da zakon na državnom nivou može potaknuti ozbiljnije rješavanje ovog problema.

U FBiH korisnici imaju problema zbog neuplaćenih doprinosa ali i u pribavljanju listinga, jer službenici insistiraju na podnošenju zahtjeva u pisanoj formi, što je u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o slobodi pristupa informacijama. Postupak prinudne naplate doprinosa se ne ostvaruje u sudskom, nego u upravnom postupku, pa se sud oglašava apsolutno nenadležnim (stav Vrhovnog suda FBiH, kao i Kantonalnog suda u Sarajevu), kao što se i uplata doprinosa rješava između obveznika doprinosa (poslodavca) i fonda osiguranja u upravnom postupku. Problem predstavlja i stav Federalnog zavoda za zapošljavanje da je obveznik osiguranja dužan kontinuirano, za svaki mjesec i sve uposlenike uplatiti doprinose za slučaj nezaposlenosti, što je također u suprotnosti sa stavom sudske prakse, odnosno Vrhovnog suda FBiH, koji je stanovišta da nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i u slučaju kada su pomenuti doprinosi plaćeni naknadno.

U Republici Srpskoj također se od početka 2004.godine osnovni sudovi oglašavaju nenadležnim po tužbama za uplatu doprinosa i upućuju tužitelje-osiguranike na pokretanje upravnih postupaka. Ovdje je sudska praksa uticala na promjenu postupanja organa uprave i bila povod za Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima je akcenat prinudne naplate doprinosa stavljen na Poresku upravu, što je za osiguranika puno povoljnije.

Istovremeno, činjenica je da nadležni organi uprave odbijaju postupanja, odnosno ne preduzimaju gotovo ništa u cilju poboljšanja naplate doprinosa, što je u suprotnosti sa zakonskim obavezama. Zakonom o doprinosima i provedbenim propisima, predviđena je nadležnost Poreske uprave u oba entiteta za prinudnu naplatu doprinosa. Međutim, analiza dosadašnje prakse pokazala je da isti ne postupaju u skladu sa datim ovlaštenjima, što dovodi do štetnih posljedica po osiguranika.

U skladu sa navedenim, Vaša prava Bosne i Hercegovine su objavila i svoju preporuku za trajno rješenje ovog problema – da se jedinstvenim zakonom na nivou države uredi oblast doprinosa i uplate istih, imajući u vidu da različita rješenja i postupanja, te nejednak nivo zaštite prava onemogućava efikasno rješavanje ovih pitanja i zaštitu osiguranika i njihovih prava u skladu sa međunarodnim i Ustavom zagarantovanim standardima.

Država se ne koristi raspoloživim mehanizmima da zaštiti prava radnika

Vaša prava BiH objavila analizu o pravima iz radnog odnosa u BiH

DRŽAVA SE NE KORISTI RASPOLOŽIVIM MEHANIZMIMA DA ZAŠTITI PRAVA RADNIKA

Zakon na državnom nivou bio bi dobar početak za reguliranje stanja u ovoj oblasti

Sarajevo, 1.juni, 2006 – Udruženje Vaša prava BiH objavilo je analizu stanja u oblasti prava iz radnog odnosa u BiH. Među osnovnim zaključcima iz analize navodi se činjenica da su važeći propisi u BiH u vezi sa pravima iz radnog odnosa u značajnom dijelu nejasni, nedorečeni i međusobno neusklađeni. Također, kao jedan od značajnih faktora navodi se da su konkretni postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa koje vode sudovi i organi uprave neefikasni, skupi i nesvrsishodni. Rezultati analize temelje se na hiljadama slučajeva sa kojima se Udruženje Vaša prava BiH svakodnevno susreće u svom radu u 16 kancelarija širom BiH. Preporuka Vaših prava BiH jeste kreiranje radne grupe koja bi uradila nacrt zakona na državnom nivou kojim bi na jedinstven način bila riješena pitanja iz oblasti radnih prava.

Kao argumentacija i objašnjenje da su zakoni iz ove oblasti nejasni, nedorečeni i međusobno neusklađeni, u analizi se navode situacije u kojima poslodavci, tumačeći zakon samovoljno i kako im odgovara, najviše poteškoća radnicima uzrokuju generalno uskraćivanjem prava, a posebno u oblasti zarađenih i neisplaćenih plata, u situacijama otkaza zbog ekonomskih, tehničkih ili finansijskih razloga, te prilikom (ne)isplaćivanja otpremnina. Analizirajući zakonsku regulativu, te slučajeve korisnika Vaših prava BiH, došlo se do zaključka da se korisnici najčešće obraćaju sa neriješenim statusom radnika “na čekanju“, te kada ih se upućuje na čekanje zbog prekida posla. Posebno je istaknut problem dokazane neefikasnosti i neažurnosti formiranih Komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu FBiH i člana 152. Zakona o radu RS.

Uzimajući u obzir sve navedeno pravni analitičar Vaših prava BiH, Ismet Velić istakao je: “Pored neophodne harmonizacije legislative iz oblasti radnih odnosa sa međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, što trenutno nije slučaj, potrebno bi bilo formirati grupu sastavljenu od stručnjaka odgovarajućeg profila koja bi na nivou države ponudila nacrt zakona kojim bi se barem dale osnovne odredbe, definicije, prava i obaveze iz ove oblasti, tako da se na jedinstven način u BiH obezbijedi osnovna zaštite prava radnika“. “U ovom procesu, posebno važnu ulogu ima država, koja se mora koristiti raspoloživim mehanizmima da zaštiti prava radnika, no dio odgovornosti leži i na sindikatima, koji bi morali djelovati energičnije i aktivnije sa ciljem borbe za prava i interese zaposlenih“, na kraju je zaključio Velić.