Category Archives: Novosti

Promoviranje anti-diskriminacijskog zakonodavstva na okruglim stolovima u Sarajevu i Banja Luci

U organizaciji udruženja Vaša prava BiH i Public Interest Law Institute (PILI) organizovana dva okrugla stola

Promoviranje anti-diskriminacijskog zakonodavstva na okruglim stolovima u Sarajevu i Banja Luci

Sarajevo, 27.11.2007. – Dva okrugla stola o „Promoviranju antidiskriminacijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Udruženje Vaša prava BiH i Public Interest Law Institute (PILI), održat će se 28. novembra u Banja Luci (hotel Bosna) i 30. novembra u Sarajevu (hotel Hollywood). Okrugli stolovi su dio projekta „Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini” koji se implementira u okviru programa Evropske komisije „Evropska inicijative za demokraciju i ljudska prava“.

Okrugli stolovi će okupiti predstavnike ministarstava pravde, ombudsmene, predstavnike entitetskih advokatskih komora, sudstva i civilnog društva s ciljem uspostavljanja konstruktivnog dijaloga o anti-diskriminacijskom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini. Međunarodne organizacije i donatori zainteresovani za promociju anti-diskriminacijskih projekata i aktivnosti u Bosni i Hercegovini” su također pozvani. Kroz aktivnu diskusiju, učesnici će imati priliku procijeniti evropske i međunarodne standarde o anti-diskriminaciji i mogućnost njihovog prenošenje u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, te uporediti iskustva drugih zemalja u regiji o ovom pitanju.

S obzirom da je BiH izjavila namjeru da pristupi EU, te da je neophodno uskladiti bh. zakonodavstvo sa EU standardima, ovi okrugli stolovi imaju za cilj ojačati svijesti predlagačima zakona o međunarodnim i evropskim standardima kada je u pitanju anti-diskriminacija i promovirati usvajanje djelotvornog anti-diskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Udruženje Vaša prava BiH sa sjedištem u Sarajevu, je najveća organizacija u BiH koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći i jedna od najvećih nevladinih organizacija u regiji. Vaša prava BiH imaju za cilj pružiti podršku vladavini zakona i zaštiti ljudskih prava putem pružanja besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim grupama – žrtvama trgovine ljudima, tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom.

Public Interest Law Institute (PILI) radi ruku pod ruku s pravnicima i aktivistima koji rade na zaštiti javnog interesa širom svijeta, kako bi izgradili društva koja poštuju prava zasnovana na vladavini zakona. Osnovan na Univerzitetu Kolumbija 1997. godine, sada sa sjedištem u Budimpešti u Mađarskoj, misija PILI-ja je pokrenuti zagovaranje zaštite javnog interesa širom svijeta i razvoj institucija neophodnih za njegovo održavanje. Pored sjedišta u Budimpešti, PILI svoj posao obavlja i iz središta u New Yorku, Moskvi, Beogradu i Pekingu.


Savezna Republika Njemačka podržava Vaša Prava sa iznosom od 34.230 eura

Sarajevo, 30.10.2008. – Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Joachim Schmidt, i generalni direktor organizacije „Vaša Prava BiH“, Emir Prcanović, su u srijedu, 29. oktobra 2008. godine potpisali ugovor o financijskoj podršci u iznosu od 34.230 eura.

Ovim iznosom, iz sredstava Pakta za stabilnost za Jugoistočnu Evropu, Savezna Republika Njemačka podržava projekat organizacije Vaša Prava BiH, pod nazivom „Besplatno pravno savjetovanje i informisanje“.

Reforma pravne oblasti je već dugi niz godina jedan od najvažnijih i najvećih izazova za Bosnu i Hercegovinu. Pri tome je povećanje pravne svijesti, kako u državnim institucijama tako i među stanovništvom, od odlučujućeg značaja. U tom pogledu organizacija Vaša Prava ima bitnu ulogu. Ova organizacija od svoga osnivanja 1996. godine pruža besplatno pravno savjetovanje za izbjeglice, za osobe bez sredstava i za podnosioce zahtjeva za azil uz izvanredan uspjeh. Ovim je velikom broju stanovnika omogućeno da shvate koja su im prava zagarantovana zakonom.

Podsticaj rada organizacije Vaša Prava BiH je primjer konkretne pomoći stanovništvu, koja se može ostvariti uz pomoć sredstava iz Pakta za stabilnost.

Nacionalna konferencija: “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti”

Sarajevo, 4.12.2008. – Nacionalna konferencija “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti” održat će se 5. decembra 2008. godine u Sarajevu. Konferencija je dio projekta Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini” koji implementira Udruženje Vaša prava BiH u partnerstvu sa Public Interested Law Institute (PILI) a u sklopu programa Evropske inicijative za demokraciju i ljudska prava Evropske Komisije.

Cilj Konferencije je pružanje osnove za konstruktivni dialog o antidiskriminacijskim pravnim reformama koje je inicirala Vijeće ministara BiH, te prezentiranje različitih pogleda kao podršku inicijativama za reformu. Ova Konferencija će okupiti vladine službenike iz državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), Ministarstva pravde, Ombudsmene, predstavnike pravosuđa i organizacija civilnog društva kao i drugih partnera projekta, uključujući međunarodne i donatorske organizacije koje podržavaju aktivnosti u borbi protiv diskriminacije u BiH. Teme će obuhvatiti diskusiju o Nacrtu Zakona o zabrani diskriminacije kojeg će prezentirati predstavnici radne grupe MLJPI; stručne analize zakona; procjenu evropskih i međunarodnih standarda o anti-diskriminaciji i njihovo ugrađivanje u legislativu Bosne i Hercegovine kao i poredbena iskustva iz drugih država.

Udruženje „Vaša prava BiH“ sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, je najveća organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć i jedna je od najvećih nevladinih organizacija u regionu. Cilj Udruženja „Vaša prava BiH“ je podrška vladavini prava,  zaštita ljudskih prava kroz pružanje besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim grupama, žrtvama diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava.

Public Interest Law Institute radi ruku pod ruku sa pravnicima i aktivistima širom svijeta u cilju izgradnje društava zasnovanih na vladavini prava u kojima će se poštivati prava.  PILI je osnovan na Univerzitetu u Kolumiji 1997. godine, a sada sjedište ima u Budimpešti, Mađarska. Misija PILI-ja je poticanje zagovaranja javnog interesa širom svijeta i izgradnja institucija neophodnih da se ono održi. Osim sjedišta u Budimpešti PILI sprovodi svoje aktivnosti i iz kancelarija u New Yorku, Moskvi, Beogradu i Pekingu.

Konferencija će se održati 5. decembra 2008. godine u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Za više informacija o Projektu i Konferenciji molimo kontaktirajte gospodina Vujanović Dragana, Službenika za projekat putem telefona +387 52 241 290 ili putem elektronske pošte.