Category Archives: News

Mediji su važni za uspješan rad nevladinih organizacija

Sarajevo – U organizaciji ECRE (European Council on Refugees and Exiles) i Udruženja Vaša Prava BiH je 27. i 28. aprila organizovan trening iz oblasti medija i komunikacija.

Osnovni cilj treninga bio je pospješivanje medijske pokrivenosti problema izbjeglica i interno raseljenih lica  na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.

Iskustva dosadašnje saradnje sa medijima razmijenili su učesnici iz regije, predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Jeremy Toye, nezavisni medijski trener iz Londona, govorio je o razvijanju komunikacijske strategije u skladu sa planom zagovaranja i projektnim aktivnostima, principima saopštenja za javnost i ostalim medijskim aktivnostima.

Mike Jempson (MediaWise Trust) ukazao je na brojne primjere proaktivnog angažmana medija u negativnoj prezentaciji azilanata u Velikoj Britaniji dok je svoja iskustva na evropskoj medijskoj sceni predstavila Lucy Sommo (European Agenda).

Bivša menadžerica za odnose s javnošću Udruženja Vaša Prava BiH, Una Bejtović- Mehmedović, drugog je dana prezentirala vještine i tehnike javne prezentacije.

Mediji su itekako važni za uspješan rad nevladinog sektora pa tako i osnovni razlog organizacije jednog ovakvog treninga, kazala je Maša Perović, projektni službenik u ECRE.

Zagovaranje je moguće rješenje

Sarajevo – Udruženje Vaša prava BiH i PILI (Public Interest Law Institute) su 3. i 4. maja održali seminar čiji je cilj bio proširiti znanja o diskriminaciji te podizanju svijesti javnosti o postojanju diskriminacije i jačanju kapaciteta VPBiH u zagovaranju refomi i izmjeni legislative koja sadrži diskriminatorske odredbe.

Učesnici seminara bili su pravnici i pravni asistenti Udruženja Vaša prava BiH kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Iskustva i savjete iz evropskih i svjetskih pravnih standarda o razvijanju strategija zagovaranja, njihovih učinaka i evaluacija, sa prisutnima su razmijenili Dan Manning iz Organizacije Pravne usluge iz Bostona, Niels-Erik Hansen iz Dokumentacionog i savjetodavnog centra za rasnu diskriminaciju i Snježana Bokulić iz Grupe za prava manjina.

Predstavnik Udruženja Vaša prava BiH je na seminaru prezentirao analizu zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini koji u sebi sadrže diskriminatorske i/ili izričite anti-diskriminatorske odredbe.

Detaljna analiza svih navedenih zakona ukazala je na postojanje diskriminacije i potrebu izmjene postojećeg zakonodavstva u cilju eliminacije diskriminatornih odredbi.

Drugog dana seminara, učesnici su u radnim grupama razmatrali i odabrali konkretne oblasti za zagovaranje, definisali i adresirali ciljeve aktivnosti, te nakon evaluacije internog i eksternog konteksta kampanje radili na identifikaciji relevantnih aktera.

Bogato iskustvo pretočeno u pravnu praksu za studente

Udruženje Vaša prava BiH dodijelilo certifikate drugoj generaciji polaznika Pravne klinike za prava izbjeglica

BOGATO ISKUSTVO PRETOČENO U PRAVNU PRAKSU ZA STUDENTE

Studenti stekli i teoretsko i praktično znanje o primjeni međunarodnih i domaćih instrumenata zaštite ljudskih prava

Mostar, 16.05.2007. – U prostorijama Udruženja Vaša prava BiH u Mostaru danas su svečano dodjeljeni certifikati studentima Pravnih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru koji su uspješno završili program Klinike za  pravo izbjeglica. Radi se o deset (10) studenata sa oba pravna fakulteta. Kliniku su zajednički organizirali UNHCR – Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice i Udruženje Vaša prava BiH.

Certifikate je studentima uručio Ahmet Salčin, menadžer regije Jug Udruženja Vaša prava BiH. Govoreći na svečanoj dodjeli g. Salčin je istakao: „Vaša prava BiH u saradnji sa UNHCR-om su uspješno realizirali aktivnosti koje se odnose na Kliniku za prava izbjeglica. Udruženje“Vaša prava BiH“ je ponosno  na ovaj rad i nadamp se da smo uspjeli doprinijeti  boljoj edukaciji mladih studenata iz oblasti azila, te poboljšati i  razviti  kapacitete mladih koji će u budućnosti nositi pravni sistem i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini.!“.

Mujkanović Almir sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić naglasio je da je ovo za njega veliko iskustvo o tome kako pravo funkcionira u praksi, te kako praktično izgleda rad sa korisnicima na terenu!“ Kolegica sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  Jelena Brekalo je dodala: „Ovakav rad i praksa približava kategorije tražitelja azila, izbjeglice i osobe pod privremenim prihvatom nama studentima, i pomaže nam da bolje razumijemo njihove probleme. Sigurna sam da će mi iskustvo stečeno na ovoj Klinici koristiti u budućnosti!“

Program je bio podijeljen u pet (5) dijelova u kojima se posebna pažnja posvećuje upoznavanju sa misijom VPBiH, međunarodnim, domaćim i evropskim pravnim okvirom koji regulira oblast izbjegličkog prava, te studijska posjeta prihvatnom centru Salakovac gdje su smještene izbjeglice, tražitelji azila i osobe pod privremenom zaštitom. Također, posebna pažnja bila je posvećena studijama hipotetičnih slučajeva čime su studenti bili u prilici stečeno znanje primijeniti, a na kraju su ga i testirali završnim testom.