Category Archives: Izdvojeni članci

rd

Foto natječaj za Međunarodni dan Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma, Vaša Prava BiH I UNHCR ipodsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože dodatne napore u cilju prevencije i eliminacije apatridije.

Kao marginalizovana zajednica, Romi se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Većina njih nije upisana u matičnu knjigu rođenih te, stoga, ne posjeduju lična dokumenta. Bez navedenih dokumenata pojedinci nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava iz socialne zaštitue, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. Kao rezultat, socijalna integracija Roma je onemogućena, a rizik od apatridije je povećan.

image-692420b4325c6a1e392cafaaf4bd5cf340e83963a56a35c0150312c539ce1cab-V

Savjet Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu o slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi.

Savjet  Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu za pravne praktičare  uključene u provođenju prava u slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi.

Ista radionica je održana u Beogradu te je bilo prisutno dvanaest zemalja uključujući i Udrugu ”Vaša prava Bosne i Hercegovine” kao predstavnika Bosne i Hercegovine.

Na radionici se  razgovaralo o  nacionalnom zakonodavstvu kojim je regulirana borba protiv trgovine ljudima a poseban naglasak je stavljen na Europsku konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima,razgovaralo se  mogućnost  i nužnost uključivanja besplatne pravne pomoći i pro-bono pomoći,  identifikaciji žrtava trgovine ljudima ,uključenosti nadležnih organa u proces borbe protiv trgovine ljudima, pripremi slučajeva za zastupanje na sudu, unaprijeđenju podrške žrtvama trgovine ljudima te potraživanjima žrtava  za naknadu štete, iznesena su pozitivna iskustva zemalja  u sudskim postupcima .

images

Seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« ima čast da vas pozove na seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini, koji će se odžati u Sarajevu, 20.Decembra 2013.godine, u Hotely Hollywood Ilidža.

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« je, uz podršku Međunarodnog ženskog programa Fondacije Otvoreno društvo, u 2013.godinu počelo sa implementacijom projekta pod nazivom :  »Poboljšanje stanja ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – Jedinica za pravnu pomoć i zastupanje žena u BiH«.

Program seminara možete preuzeti ovdje: Ženska prava dnevni red (922)

Projekat se fokusira na pitanje jačanje pristupa pravdi žena, kroz inicijativu koja ima za cilj da poboljša odgovor sudskih i upravnih organa u odgovarajućim postupcima zaštite ženskih ljudskih prava i sloboda, kao i da smanji prepreke u pristupu pravdi, tako što će učiniti dostupnim i mogućim sveobuhvatnu besplatnu pravnu pomoć, savjetovanje i zastupanje žena.

Glavni cilj projekta je da poboljša poziciju žena, posebno onih iz najugroženijih grupa BiH društva. Projekt sam po sebi je razgranat u nekoliko pravaca, s ciljem da zadovolji potrebe žena za emancipacijom, da naglasi potrebu za prisustvom žena i njihovim aktivnostima u svim sferama društvenog i privatnog života, te da ponudi hitnu, kontinuiranu, sistemsku  podršku, bilo od vlasti bilo od organizacija civilnog društva na svim nivoima u BiH, kako bi se takvom podrškom poboljšalo stanje ženskih ljudskih prava. Takođe, projektom se ženama u BiH omogućava sveobuhvatna besplatna pravna pomoć i nediskriminatorski pristup i ostvarivanje zagarantovanih prava.

Projekat je iniciran sa željom da omogući pristup pravdi kroz usluge direktne besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama žena (žrtvama nasilja u porodici, žrtvama rata, žrtvama trgovine ljudima, ženama na društvenim marginama i onima koje su isključene iz društvenih zbivanja, samohranim majkama, žrtvama diskriminacije, i sl.) i pomogne u pristupu i ostvarivanju osnovnih prava i sloboda; da promovira prava žena u BiH i njihovu bolju socijalnu uključenost tako što će ponuditi odgovor na konkretne pravne probleme kroz usluge besplatne pravne pomoći; da pomogne u razvoju kapaciteta ženskih NVO kako bi se stvorili bolji uslovi i pozicija za zagovaranje s ciljem donošenja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će prepoznati potrebe žena; da uspostavi tješnju saradnju između ženskih NVO i Udruženja »Vaša prava Bosne i Hercegovine« s ciljem kreiranja svojevrsnog referalnog mehanizma za predmete u kojima je identificarana potreba za pravnom pomoći; te da u konačnici na što bolji način omogući pristup pravdi s ciljem pristupa zagarantovanim pravima i njihovom efikasnom ostvarivanju.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da budete dio ovog seminara, na kojem će se, osim o projektu i dosadašnjim rezultatima, govoriti o unapređenju saradnje između različitih sudionika koji kroz svoj svakodnevni rad promoviraju, štite interese, prava i lobiraju za podizanje nivoa generalnog položaja i stanja ženskih ljudskih prava u BiH.