Category Archives: Izdvojeni članci

RomaPhoto-byAldinFafulovic2

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač u sredini zastave simbolizira putovanja i migracije Roma.

1990. godine na Svjetskom kongresu Roma održanome u Poljskoj odlučeno je da se 8. april proglasi Svjetskim danom Roma.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih

U Bosni i Hercegovini, Romi spadaju među najugroženiju populaciju . Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem koji se odnosi na nedostatak ličnih dokumenata, a koji vode ka ograničenom pristupu građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Nedostatak ličnih dokumenata je doveo do isključenosti mnogih Roma iz osnovnih političkih i socijalnih prava, kao što je pravo na glasanje, socijalna zaštita, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd. Također, to je izazvalo dodatne prepreke u ostvarivanju imovinskih prava. Nemogućnost pribavljanja dokumenata je povezana sa siromaštvom a vodi daljoj isključenosti iz javnog života. Ova de facto apatridija se često prenosi u naredne generacije. Dokumenti su od suštinske važnosti za dokazivanje ili sticanje državljanstva, te pristup pravima koje ono za sobom povlači. Nedostatak ličnih dokumenata i/ili upisa u matične knjige predstavlja prepreku integraciji Roma u postojeće zajednice. Tako su djeca uskraćena za mogučnost školovanja, odrasli ne mogu legalno raditi, a zdravstvena zaštita i socijalne usluge su nedostupne.  Zbog društvene marginalizacije, sami Romi često nisu svjesni značaja upisa u matične knjige i dokumenata koji su potrebni za potpuno ostvarivanje osnovnih građanskih, političkih, socijalnih i ekonomskih prava. U isto vrijeme, vlastima nedostaje razumijevanja i osjetljivosti za obim i moguće posljedice ovog problema, konkretnu potrebu i postupke kojima bi se ovaj problem riješio.

Prioriteti rješavanja ovog lošeg stanja su zacrtani u dokumentima romske dekade 2005-2015 Bosne i Hercegovine – Strategija socijalnog uključivanja Roma. Kao što je navedeno u Strategiji, jedan od prvih prioriteta koje treba riješiti je pitanje ličnih dokumenata, dok iz ovoga slijedi pristup i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Udruženje “Vaša prava BiH” je odavno shvatilo probleme ove populacije, te je još 2008 godine započelo provoditi aktivnosti s ciljem da se doprinese povećanju socijalne uključenosti Roma, kako bi se olakšao pristup pravima i njihovo ostvarivanje u BiH. Radeći predano i marljivo na implementaciji ovih aktivnosti, u saradnji sa raznim pojedincima i institucijama, postignuti su izuzetni rezultati.

Tokom implementacije projekta lokalne romske NVO su pokazale veliki interes za saradnju, te je ova saradnja, kao izuzetno bitna za dalju afirmaciju romskog NVO sektora, nastavljena. Saradnja sa predstavnicima vlasti i sudionicima u ovom procesu je itekako važna, a i ona je bila izuzetna. Uporedo sa ovim radilo se na senzibiliziranju opće javnosti o problemu romske populacije.

S ozirom na dosadašnje rezultate možemo biti zadovoljni u realizaciji predviđenih aktivnosti. Treba imati na umu da svaki završen predmet predstavlja jedan ljudski život, sudbinu majke, djeteta, porodice. Ovakvo shvatanje i pristup u rješavanju problema, dovelo je do izuzetnih rezultata, ali smo još uvijek daleko od cilja. Konačan cilj treba da bude da svi Romi u BiH imaju lična dokumenta, te da ravnopravno, kao i drugi građani, ostvaruju osnovna ljudska prava. Ukoliko smo mi u Udruženju „Vaša prava BiH“ svojim radom učinili da se kroz  aktivnosti bar malo poboljša sveukupno stanje, to nam je največe priznanje. Svjesni da imamo još mnogo da uradimo, idemo dalje u pružanju pomoći.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih

0oLAEHpxSmCsbi6x2lS2_walking_in_a_city

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

Finalna radionica i prezentacija “Analize radnog zakonodavstva u BiH” koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” organizira u sklopu projekta: „Smanjenje esploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini”, kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales),  će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža).

Pozivnica za prezentaciju i završnu radionicu (525)

Dnevni red završne radionice i prfezentacije (427)

Od novembra 2015. godine Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ provodi projekat „Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales), a čiji cilj je bio jačanje prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti.

Projekat je postavio nekoliko glavnih ciljeva koje je trebalo ostvariti projektnim aktivnostima:

a) upoznavanje građana sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i značajnije uključivanje sindikata u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;

b) izrada detaljne analize pravnog okvira i dosadašnje administrativne prakse u zaštiti radnih prava, naročito imajući u vidu dosadašnje slučajeve povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;

c) utvrđivanje usklađenosti novih zakona o radu sa pravnom stečevinom EU, preuzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da će se dati prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;

 d) promoviranje prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno rješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

 U okviru navedenog Projekta, u periodu od 7. do 20. decembra 2015. godine održano je šest radionica/javnih debata u većim gradovima BiH (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bijeljina i Prijedor), te dana 11. februara 2016. godine još jedna radionica u Sarajevu. Cilj ovih debata bilo je pronalaženje odgovora na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, omogućavanje učinkovitije zaštite radničkih prava, kao i dugoročno stvaranje uslova za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ove radionice su iskorištene i za razmjenu iskustava u primjeni novog radnog zakonodavstva, te je bilo naročito dragocijeno učestvovanje radnika, odnosno sindikalnih predstavnika na navedenim radionicama, odnosno javnim debatama. Odgovori su prikupljani i preko popunjavanja detaljnih upitnika o primjeni novog radnog zakonodavstva.

Cilj ovog projekta je bio da se kroz direktnu pomoć i zagovaranje unaprijedi pozicija i prava radnika, sa posebnim naglaskom na prava žena radnica, i to na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, kao i da se kreira okruženje za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda BiH populacije.

dynamic-workforce-scheduling

Radionice i javne debate o radnim pravima u BiH

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” poziva vas na  radionice i javne debate u okviru projekta:

„Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini”

U organizaciji Vaših prava BiH, uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales), u periodu od 7. do 20. decembra,  održat će se serija of šest radionica/javnih debata u svim većim gradovima BiH. Cilj ovih debata je pronalaženje odgovora na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, omogućivanje efektivnije zaštite radničkih prava, kao i dugoročno stvaranje uslova za unaprjeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženijih populacija u našoj zemlji.

Radionice će se održati u :

  • Sarajevu, 10.12.2015 , u 10.00 časova u Hotelu Hollywood
  • Banja Luka,10.12.2015, u 10.00 časova u Hotelu Talija
  • Tuzla, 07.12.2015, u 10.00 časova u Restoranu Dramar, Dramar centar
  • Mostar, 09.12.2015, 11.00 časova u Hotelu Bristol
  • Bijeljina, 14.12.2015, 10.00 časova u Etno Selu “Stanišići”, Bijeljina
  • Prijedor, 16.12.2105, u 10.00 časova u Hotelu Prijedor
Pozivnicu i dnevni red možete pruzeti ovdje: Javne debate dnevi red (620)


Radionicama i javnim debatama želimo da mobilišemo širok krug učesnika u aktivnu raspravu o ključnim problemima u ovoj izuzetno važnoj pravnoj oblasti gdje se pojavljuje obaveza nesmetane egzistencije osnovnih ljudskih prava, zaštićenih pravnim aktima međunarodnog karaktera, te Ustavom i zakonodavstvom na različitim nivoima države, i to u trenutku kada postoji značajan društveni diskurs oko novopredloženih zakona i njihovih stvarnih konsekvenci na prava koja proističu iz radnog odnosa, same ekonomske reforme i proces evropskih integracija BiH.

Pitanja i komentare možete uputiti na isti email ili putem telefona. Troškove hrane i prevoza pokriva organizator javnih debata uz prethodnu potvrdu učešća. Dodatne informacije će biti proslijeđene nakon odabira učesnika/ca. Broj učesnika/ca je ograničen.Prijave za učešće možete slati do 07. decembra 2015. godine na e-mail: emirp@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org ,ili putem faxa na broj 033 789 105, ili se možete prijaviti u neku od lokalnih kancelarija Vaših prava BiH u gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Prijedor.