Category Archives: Izdvojeni članci

IMG_9888

„PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“

U organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, dana 21.12.2012. godine u hotelu Hoolywood na Ilidži održan je seminar na temu „PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“.

Cilj seminara je bio da predstavnici relevantnih institucija iz oblasti matičnih knjiga, socijalne i zdravstvene zaštite iznesu konkretne prijedloge kako bi se uspostavilo jedinstveno postupanje i procedure u postupku prijave rođenja djece i priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranim trudnicama i porodiljama, s obzirom da ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i neposjedovanje ličnih dokumenata trudnica, uzrokuju teškoće pri upisu djece u matične knjige i imaju za posljedicu da veliki broj djece nije upisano u matične knjige ili im nije određeno lično ime.

Učesnici seminara su iznijeli konkretne prijedloge i rješenja koji će ukoliko se primjene eliminisati mogućnost da novorođena djeca ne budu upisana u matične knjige iz razloga što majke ne posjeduju lične dokumente.

Što se tiče zdravstvene zaštite i osiguranja trudnica i porodilja, potrebno je da nadležna kantonalna ministarstva što hitnije donesu podzakonske akte kojima će biti određen organ, te propisan postupak i način priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnicama i porodiljama koje nisu zdravstveno osigurane, kako bi se pravo na zdravstvenu zaštitu koje deklarativno postoji, počelo i u praksi primjenjivati.

Pored predstavnika zdravstvenih ustanova/porodilišta, matičnih ureda, centara za socijalni rad, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i kantonalnih ministarstava zdravstva seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH I UNHCR-a.

Seminar je održan uz finansijsku podršku UNHCR-a.

solidarity-with-migrants

Prijetnje zaštitnicima prava imigranata treba zaustaviti

 

Strasbourg, 19/12/2012-Kleveta, prijetnje, verbalni i fizički napadi, administrativne kazne i pravosudno uznemiravanje se koriste kao sredstva da bi se zaštitnici ljudskih prava spriječili da rade sa imigrantima i  da se bore protiv rastuće ksenofobije i rasizma u evropi. Počinioci su kako državni tako i nedržavni akteri, rekao je Nils Muižnieks, komesar Savjeta Evrope za ljudska prava, u svom zadnjem komentaru o stanju ljudskih prava koji je objavljen danas.

Čitav članak možete prčitati na engleskom jeziku: Human Rights Comment

8

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat Udruženja “Vaša prava BiH”: “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”.  U fokusu projekta je reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te unapređenje njegove nezavisnosti, efikasnosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava.

Projekat će pomoći da se osnaže veze između građana i institucija vlasti, te na taj način, korak po korak, poboljša rad samih institucija i pomogne stvaranju klime transparentnosti i otvorenosti.  Pomažući da se izgrade odgovorne i efikasne institucije, Vaša prava BiH, žele pokazati ljudima da su institucionalni dijalog i promjena mogući, i dati im više razloga da zahtijevaju političke promjene koje će dovesti do slobodnog, transparentnog, odgovornog i ravnopravnog društva.

Grant Ambasade Velike Britanije u BiH omogućit će neometano angažovanje Vaših prava BiH u stvaranju održivog sektora pravde u BiH, zasnovanog na principima vladavine zakona, institucionalne izgrađenosti i angažovanog  civilnog društva.

„Zahvalni smo Ambasadi  Velike Britanije na kontinuiranoj i velikodušnoj podršci, koja će nam omogućiti da nastavimo sa zalaganjem za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pravne pomoći u BiH, izgradnju efikasnijeg i otvorenijeg sektora pravde,  a samim tim  i pomoći građanima BiH i njihovim institucijama u ispunjavanju preduslova za daljnje EU integracije”, rekao je Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.