Category Archives: Reforma sektora pravde

Poziv na javnu raspravu

Udruženje “Vaša prava BiH” organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 06.06.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu:

“Plaćanje doprinosa nadležnim fondovima/zavodima-preduslov za ostvarivanje osnovnih socijalnih prava”

Poziv za javnu raspravu možete skinuti ovdje:Javna rasprava Mostar 06_jun_2011 (1155)

Aktivnosti radne grupe za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH  u oktobru 2011.godine.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti, Minisatrstvo pravde je formiralo Radnu grupu koja je zadužena za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, teksta zakona na nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  koji do sada  nisu usvojili ovaj zakon ( kantonalni zakoni), te usklađivanje postojećih zakona donesenim na svim nivoima sa prijedlogom konačnog teksta okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Rješenjem Ministarstva pravde BIH o formiranju Radne grupe za izradu i usklađivanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hecegovini za članove Radne grupe su imenovani predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Centra za pružanje pravne pomoći RS, Pravosudne komisije  Brčko Distrikta kao i predstavnici svih kantonalnih ministarstava pravde. Ispred organizacija civilnog društva  imenovan je  Ahmet Salčin iz Udruženja „Vaša prava BiH“

Dopis ministru pravde BiH gosp. Bariši Čolaku

U godišnjem izvještaju organizacija civilnog društva (Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI) i Biro za ljudska prava Tuzla) o provedbi Akcionog plana za provedbu SRSP u BiH za period januar – decembar 2010, kao najveći izazov cjelokupnoj reformi pravosuđa, istaknuta je neophodnost donošenja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći  kako bi se  poboljšao kvalitet pružanja besplatne pravne pomoći za najugroženije kategorije stanovništva.

Cijeneći napore ministra Čolaka da se u Parlamentarnoj skupštini BiH u proteklom periodu usvoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je već dva puta odbijen, uz podsjećanje da je na 48. sjednici Doma naroda Parlamentrane skupštine Bosne i Hercegovine, koja je održana 13.07.2010. godine, drugi put odbijen prijedlog Okvirnog zakona o  besplatnoj  pravnoj pomoći,  gore spomenute organizacije podsjećaju na neophodnost da se ovaj važan zakon uskoro ponovo dostavi u parlamentarnu proceduru Parlamentarne skupštine BiH, jer je njegovo donošenje presudno  za ispunjavanje ključnih evropskih i međunarodnih konvencija, te brži pristup Bosne i Hercegovine Evropskim integracijama.

Dopis ministru pravde BiH, gosp. Bariši Čolaku možete preuzeti ovdje: Dopis