Category Archives: Reforma sektora pravde

05022013558

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U  Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Organizacije civilnog društva koje  su uključene  u proces sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti  Strategije za reformu sektora pravde u BiH na osnovu potpisanog Memoranduma  o uspostavi mehanizama za praćenje i  procjenu provođenja Akcionog plana  Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP) sa predsjedavajućim Konferencije ministara  pravde u BiH i predsjednicima Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Na osnovu provedenih aktivnosti vezanih za praćenje i ocjenu SRSP u BiH Organizacije civilnog društva su sačinile godišnji izvještaj za 2012.godinu te isti dostavile nadležnom ministarstvu pravde BiH.

Ispred Organizacija civilnog društva prezentaciju  godišnjeg izvještaja na 9. MK  je obavio predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“  te prisutne upoznao sa problemima u implementaciji  projekta te određene ograničene napretke  u nekim oblastima kao i stagnaciju u drugim strateškim oblastima, prije svega misleći na kašnjenje u procedurama i neusvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

Na tačci dnevnog reda Konferencije koji se odnosi na usvajanje izvještaja, Izvještaj Organizacija civilnog društva za 2012.godinu je jednoglasno usvojen.

8

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat Udruženja “Vaša prava BiH”: “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”.  U fokusu projekta je reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te unapređenje njegove nezavisnosti, efikasnosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava.

Projekat će pomoći da se osnaže veze između građana i institucija vlasti, te na taj način, korak po korak, poboljša rad samih institucija i pomogne stvaranju klime transparentnosti i otvorenosti.  Pomažući da se izgrade odgovorne i efikasne institucije, Vaša prava BiH, žele pokazati ljudima da su institucionalni dijalog i promjena mogući, i dati im više razloga da zahtijevaju političke promjene koje će dovesti do slobodnog, transparentnog, odgovornog i ravnopravnog društva.

Grant Ambasade Velike Britanije u BiH omogućit će neometano angažovanje Vaših prava BiH u stvaranju održivog sektora pravde u BiH, zasnovanog na principima vladavine zakona, institucionalne izgrađenosti i angažovanog  civilnog društva.

„Zahvalni smo Ambasadi  Velike Britanije na kontinuiranoj i velikodušnoj podršci, koja će nam omogućiti da nastavimo sa zalaganjem za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pravne pomoći u BiH, izgradnju efikasnijeg i otvorenijeg sektora pravde,  a samim tim  i pomoći građanima BiH i njihovim institucijama u ispunjavanju preduslova za daljnje EU integracije”, rekao je Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.

Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a,  u prostorijama Doma policije u Sarajevu održane su dvije „Javne rasprave“ o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona  o matičnim knjigam FBiH.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj 07.05.2012. bilo je prisutno 141 učesnik, dok je na drugoj javnoj raspravi održanoj 14.05.2012. godine bilo prisutno 131 učesnik. Tokom javnih rasprava izneseno je oko 250 primjedbi i sugestija na šest od ukupno devet podazakonskih akata, a koji su bili predmet ovih javnih rasprava.