Category Archives: Zakonodavstvo

8

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat Udruženja “Vaša prava BiH”: “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”.  U fokusu projekta je reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te unapređenje njegove nezavisnosti, efikasnosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava.

Projekat će pomoći da se osnaže veze između građana i institucija vlasti, te na taj način, korak po korak, poboljša rad samih institucija i pomogne stvaranju klime transparentnosti i otvorenosti.  Pomažući da se izgrade odgovorne i efikasne institucije, Vaša prava BiH, žele pokazati ljudima da su institucionalni dijalog i promjena mogući, i dati im više razloga da zahtijevaju političke promjene koje će dovesti do slobodnog, transparentnog, odgovornog i ravnopravnog društva.

Grant Ambasade Velike Britanije u BiH omogućit će neometano angažovanje Vaših prava BiH u stvaranju održivog sektora pravde u BiH, zasnovanog na principima vladavine zakona, institucionalne izgrađenosti i angažovanog  civilnog društva.

„Zahvalni smo Ambasadi  Velike Britanije na kontinuiranoj i velikodušnoj podršci, koja će nam omogućiti da nastavimo sa zalaganjem za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pravne pomoći u BiH, izgradnju efikasnijeg i otvorenijeg sektora pravde,  a samim tim  i pomoći građanima BiH i njihovim institucijama u ispunjavanju preduslova za daljnje EU integracije”, rekao je Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.

Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a,  u prostorijama Doma policije u Sarajevu održane su dvije „Javne rasprave“ o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona  o matičnim knjigam FBiH.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj 07.05.2012. bilo je prisutno 141 učesnik, dok je na drugoj javnoj raspravi održanoj 14.05.2012. godine bilo prisutno 131 učesnik. Tokom javnih rasprava izneseno je oko 250 primjedbi i sugestija na šest od ukupno devet podazakonskih akata, a koji su bili predmet ovih javnih rasprava.

Udruženje „Vaša prava BiH“ prezentiralo svoj rad Komisiji za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U utorak, 20.03.2012.godine održana je tematskoj sjednica i nastavak 6. sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na tematskoj sjednici se razmatrala Prezentacija javne politike procjena provodenja Zakona 0 zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pripremljena u sklopu USAID -ovog projekta jacanje Parlamenta u Bosni Hercegovini.

Kako je ovaj dokument urađen na osnovu procjena do sada vođenih sudskih postupaka u predmetima diskriminacije koje zastupa Udruženje „Vaša prava BiH“, bila je ovo odlična prilika da se Komisiji prezentiraju neki od predmeta i ukaže na određene prepreke sa kojima se Udruženje suočava u nastojanju da pomogne žrtvama diskriminacije.

Pored toga, na nastavku 6. Sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedna od tačaka dnevnog reda se razmatrala i Informacija o radu Udruženja „Vaša prava BiH“.