Category Archives: Zakonodavstvo

world-paper-dolls

Pravni haos-Zakon o JMBG nije u skladu sa Ustavom BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj U 3/11, rješavajući zahtjev 76 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 27. maja 2011. godine donio je odluku o dopustivosti i meritumu kojom je utvrđeno da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Istom odlukom naloženo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», uskladi član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Kako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije postupila u skladu sa navedenom odlukom to je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj dana 16.01.2013. godine donio Rješenje kojim se utvrđuje da odredbe člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku BiH.

Rješenje Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine u predmetu U 3/11 objavljeno je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 11/13 od 12.02.2013. godine

Posljedica ovakve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je da organi nadležni za određivanje, dodjeljivanje i upisivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH i stranih državljana u BiH nemaju zakonsku osnovu da poduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa izdavanjem, poništavanjem i zamjenom jedinstvenog matičnog broja kao individualne i neponovljive oznake identifikacijskih podatka o osobi.

Krajnja konsekvenca ovakvog stanja, odnosno pravne neuređenosti ove oblasti je da nijedna osoba kojoj nije određen i upisan jedinstveni matični broj neće moći ostvariti bilo koje pravo koje je uvjetovano posjedovanjem jedinstvenog matičnog broja (pravo na ličnu kartu, putnu ispravu, zdravstvenu knjižicu, prava iz oblasti socijalne zaštite itd). Ukoliko se što hitnije i bez odlaganja ne preduzmu djelotvorne mjere i koraci nadležnih organa tj. ukoliko Parlamentarna skupština BiH hitno ne donese Zakon o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju u skladu sa Odlukom Ustavnog suda BiH, nastupit će „pravni haos“ zbog čega će nesagledive posljedice imati građani BiH.

05022013558

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U  Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Organizacije civilnog društva koje  su uključene  u proces sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti  Strategije za reformu sektora pravde u BiH na osnovu potpisanog Memoranduma  o uspostavi mehanizama za praćenje i  procjenu provođenja Akcionog plana  Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP) sa predsjedavajućim Konferencije ministara  pravde u BiH i predsjednicima Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Na osnovu provedenih aktivnosti vezanih za praćenje i ocjenu SRSP u BiH Organizacije civilnog društva su sačinile godišnji izvještaj za 2012.godinu te isti dostavile nadležnom ministarstvu pravde BiH.

Ispred Organizacija civilnog društva prezentaciju  godišnjeg izvještaja na 9. MK  je obavio predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“  te prisutne upoznao sa problemima u implementaciji  projekta te određene ograničene napretke  u nekim oblastima kao i stagnaciju u drugim strateškim oblastima, prije svega misleći na kašnjenje u procedurama i neusvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

Na tačci dnevnog reda Konferencije koji se odnosi na usvajanje izvještaja, Izvještaj Organizacija civilnog društva za 2012.godinu je jednoglasno usvojen.

IMG_9888

„PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“

U organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, dana 21.12.2012. godine u hotelu Hoolywood na Ilidži održan je seminar na temu „PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“.

Cilj seminara je bio da predstavnici relevantnih institucija iz oblasti matičnih knjiga, socijalne i zdravstvene zaštite iznesu konkretne prijedloge kako bi se uspostavilo jedinstveno postupanje i procedure u postupku prijave rođenja djece i priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranim trudnicama i porodiljama, s obzirom da ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i neposjedovanje ličnih dokumenata trudnica, uzrokuju teškoće pri upisu djece u matične knjige i imaju za posljedicu da veliki broj djece nije upisano u matične knjige ili im nije određeno lično ime.

Učesnici seminara su iznijeli konkretne prijedloge i rješenja koji će ukoliko se primjene eliminisati mogućnost da novorođena djeca ne budu upisana u matične knjige iz razloga što majke ne posjeduju lične dokumente.

Što se tiče zdravstvene zaštite i osiguranja trudnica i porodilja, potrebno je da nadležna kantonalna ministarstva što hitnije donesu podzakonske akte kojima će biti određen organ, te propisan postupak i način priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnicama i porodiljama koje nisu zdravstveno osigurane, kako bi se pravo na zdravstvenu zaštitu koje deklarativno postoji, počelo i u praksi primjenjivati.

Pored predstavnika zdravstvenih ustanova/porodilišta, matičnih ureda, centara za socijalni rad, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i kantonalnih ministarstava zdravstva seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH I UNHCR-a.

Seminar je održan uz finansijsku podršku UNHCR-a.