Category Archives: Kapaciteti

Poziv na javnu raspravu

Udruženje “Vaša prava BiH” organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 06.06.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu:

“Plaćanje doprinosa nadležnim fondovima/zavodima-preduslov za ostvarivanje osnovnih socijalnih prava”

Poziv za javnu raspravu možete skinuti ovdje:Javna rasprava Mostar 06_jun_2011 (1155)

Aktivnosti radne grupe za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH  u oktobru 2011.godine.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti, Minisatrstvo pravde je formiralo Radnu grupu koja je zadužena za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, teksta zakona na nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  koji do sada  nisu usvojili ovaj zakon ( kantonalni zakoni), te usklađivanje postojećih zakona donesenim na svim nivoima sa prijedlogom konačnog teksta okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Rješenjem Ministarstva pravde BIH o formiranju Radne grupe za izradu i usklađivanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hecegovini za članove Radne grupe su imenovani predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Centra za pružanje pravne pomoći RS, Pravosudne komisije  Brčko Distrikta kao i predstavnici svih kantonalnih ministarstava pravde. Ispred organizacija civilnog društva  imenovan je  Ahmet Salčin iz Udruženja „Vaša prava BiH“

TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

Ženeva/Sarajevo, 4. april 2011. godine

Nevladina organizacija TRIAL (Track Impunity Always) je 25. i 26. marta 2011 organizovala prvu fazu opsežnog programa obuke za pravnike “Vaših prava BiH” o funkcionisanju glavnih međunarodnih mehanizama ljudskih prava relevantnih za Bosnu i Hercegovinu (BiH), naročito UN Komiteta za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava.

Uposlenici nevladine organizacije “Vaša prava BiH” iz Sarajeva i Mostara prisustvovali su treningu o tome kako sačiniti i podnijeti aplikaciju na međunarodnom nivou. Svakom od pohađaoca treninga je dodijeljen konkretan slučaj na kojem će raditi. Dodijeljeni slučajevi uglavnom se odnose na porodice nestalih osoba iz različitih dijelova BiH, a sama obuka se odvija pod nadzorom TRIAL-ove više pravne savjetnice. Direktan rezultat treninga će biti podnošenje određenog broja pojedinačnih komunikacija pred međunarodne mehanizme ljudskih prava od strane “Vaših prava BiH”, koji će predstavljati aplikanta pred nadležnim međunarodnim mehanizamom.