Category Archives: Press info

Okrugli sto: Novine u zakonodavstvu Republike Srpske u oblasti upisa u matične knjige

Dana 22.12.2010. godine predstavnici Udruženja “Vaša prava BiH”  su u Banjaluci prisustvovali okruglom stolu na temu novog Zakona o matičnim knjigama u Republici Srpskoj. Ovaj skup organizovan je od strane Saveza Roma RS i UNHCR-a. Pored organizatora učestvovali su i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, predstavnici matičnih ureda, te predstavnici Odjeljenja opše uprave opština u RS,  Centara za socijalni rad, te predstavnici romskih NVO.

Projekti podrške Romima

UNHCR i Udruženje “Vaša prava BiH” su u 2008. godini počeli sa implementacijom projekta “Društvena integracija Roma, Aškalija i Egipćana u Jugoistočnoj Evropi”. Ciljna grupa ovog projekta je romska populacija koja ima potrebu za upisom u matične knjige i pribavljanje ličnih dokumenata. Projekat je osim regulisanja ličnih stanja, omogućio pristup i drugim pravima, kao što je pravo na obrazovanje, zaposlenje, zdravstveno osiguranje, socijalna prava.

Rodni listovi koji nemaju rok važenja

Novi Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Sl. Glasnik RS” 111/09”) stupio je na snagu u decembru mjesecu 2009. godine. Najbitnija novina Zakona je ta da je olakšan način da se dođe do izvoda iz matičnih knjiga i da se u pravnom saobraćaju koriste izvodi stariji od šest mjeseci, što do sada nije bila praksa.

Građani sada mogu da dobiju rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, vjenčane listove ili izvode iz knjige umrlih na novim, zaštićenim obrascima koji nemaju rok važenja. Odgovornost za stavljanje u pravni saobraćaj ovih dokumenata je na strankama koje takve dokumente stavljaju u pravni saobraćaj. Do sada su ti dokumenti važili samo šest mjeseci. Dalje, zakonom je propisano vođenje matičnih knjiga  u elektronskom obliku tako da bi nakon uvezivanja svih matičnih ureda trebalo biti moguće dobiti izvode iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u RS ili čak putem interneta na zahtjev građana.

Zakonom je i naglašena potreba edukacije matičara kao i odgovornost prilikom izdavanja ličnih dokumenata uvođenjem upravnog nadzora nad njihovim radom, a sve u cilju veće bezbjednosti dokumenata. Zakon je također usklađen sa zakonima koji su se u međuvremenu mijenjali, a u vezi sa ovim zakonom (kao npr. Zakonom o lokalnoj upravi). Isti je također usaglašen i sa Porodičnim zakonom RS, odredbama izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu itd.