Category Archives: Press info

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja ” Vaša prava BiH” i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U , čime je napokon zauzet jasan stav kad su u pitanju tražitelji azila i njihovo pravo na adekvatnu pravnu zaštitu.

Naime,  dugogodišnja praksa je bila da se u upravnom postupku sva pismena dostavljaju na službenim jezicima Bosne i Hercegovine izravno tražiteljima azila, pa čak i onda kad isti tražitelji azila imaju i punomoćnike, a što je za posljedicu imalo da su tražitelji azila zbog neukosti  propuštali rok za korištenje pravnog lijeka.

Zagreb: Regionalna konferencija o suzbijanju diskriminacije

14. i 15. siječnjZaključci sa konferencije u Zagrebua 2011 godine u organizaciji Centra za mirovne studije u Zagrebu je u Kući ljudskih prava održana regionalna Konferencija o suzbijanju diskriminacije, uz učešće velikog broja sudionika iz  R. Hrvatske, R. Srbije i Bosne i Hercegovine, na kojoj konferenciji su bili prisutni i pravnici Udruženja ” Vaša prava BiH”

Na konferenciji je napravljena analiza stanja kada je u pitanju suzbijanje diskriminacije ali i primjena u praksi Zakona o zabrani diskriminacije u regionu.

Na konferenciji su donijeti  i zaključci u cilju poboljšanja suzbijanja diskriminacije.

U Bosni i Hercegovini , Zakon o zabrani diskriminacije ( Sl. glasnik BiH 59/09) je stupio na snagu u 8. mjesecu 2009 godine, i  Vaša prava su isti zakon prvi u Bosni i Hercegovini primjenuli u praksi, zastupajući žrtve diskriminacije pred općinskim sudovima.

Zaključke sa konferencije možete skinuti sa ovog linka ili iz naše download sekcije.

Seminar: “Redovni i naknadni upis u matičnu knjigu rođenih”

U organizaciji “Vaša prava BiH” i UNHCR-a, u periodu od 19-21.12.2010. godine u hotelu Blanca na Vlašiću, održan je seminar na temu “Redovni i naknadni upis u matične knjige”. Cilj ovog seminara je unapređenje saradnje svih institucija koje rade na problemima romske populacije. Seminar je podržan od strane EU, prisustvoalo mu je 62 učesnika, i to predstavnici Matičnih ureda, Centara za socijalni rad i Policijskih uprava / Kantonalnih Ministarstava opština BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova FBiH, kao i uposlenici udruženja domaćina.