Category Archives: Pravna pomoć

vpbih  2015

“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” poziva vas na inicijalni sastanak i prezentaciju projekta:

“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

koga podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales).

Dnevni red i promotivni materijal možete preuzeti ovdje: Dnevni red VPBiH 11 Nov. 2015 (516)

Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnm naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, te da dugoročno stvori uslove za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženije BiH populacije.

Namjera je da se projektnim aktivnostima:

· Građani upoznaju sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i da se sindikati značajnije uključe u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;
· Izvrši detaljna analiza pravnog okvira i dosadašnje administrativno-sudske prakse u zaštiti radnih prava, naročito dosadašnji slučajevi povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;
· Utvrdi kompatibilnost novopredloženih zakona o radu sa EU pravnim okvirom, preduzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da se daju konkretni prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;
· Promoviše zaštita prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno riješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

Inicijalnim sastankom i prezentacijom projekta želimo da mobilišemo širok krug učesnika u aktivnu debatu o ključnim problemima u ovoj izuzetno važnoj pravnoj oblasti gdje se pojavljuje obaveza nesmetane egzistencije osnovnih ljudskih prava, zaštićenih pravnim aktima međunarodnog karaktera, te Ustavom i zakonodavstvom na različitim nivoima države, i to u trenutku kada postoji značajan društveni diskurs oko novopredloženih zakona i njihovih stvarnih konsekvenci na prava koja proističu iz radnog odnosa, same ekonomske reforme i proces evropskih integracija BiH.

Ljubazno vas molimo da prihvatite poziv za učešće na ovom sastanku i time doprinesete podizanju svijesti svih nas o iznimnom značaju ove teme za društvo u cjelini, te da bismo zajedno odredili goruća pitanja u oblasti radnih prava i definisali najbolje načine za efikasno i svrsishodno ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenika.

Sastanak i prezentacija će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova u Media centru, Sarajevo, Kolodvorska 3.

Molimo vas da vaše učešće prijavite na mail adrese: emirp@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org
ili na telefon/fax: +387 33 789 105 do 16.00 časova u srijedu, 11. novembra 2015. godine.

European court of human rights

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od 3. novembra 2015. godine u predmetu Hadžimejlić i ostali protiv Bosne i Hercegovine, koje su zastupali Udruženje „Vaša prava BiH“, utvrđeno je da je Bosna i Hercegovina prekršila član 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer je aplikante dugi niz godina držala smještene u ustanovi socijalne zaštite J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ u Fojnici bez valjanog pravnog osnova odnosno bez sudske odluke, budući da nije obezbjeđena kontinurana sudska kontrola opravdanosti i cjelishodnosti zadržavanja aplikanata u toj i sličnim ustanovama socijalne zaštite.

Iz navedene presude proizilazi da u BiH postoji strukturalni problem u pogledu postupanja sa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite, a bez primjene standarda kontrole koje zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima. Drugim riječima, postoji potencijalno značajan broj osoba u sličnoj situaciji, koje imaju osnova da podnosu predstavku Sudu u Strasbourgu, te je nužno hitno pristupiti harmonizaciji relevantnog zakonodavstva u BiH sa standardima ljudskih prava koja proizilaze iz Konvencije.

Navedenom odlukom Sud je naložio da se dvoje aplikanata trebaju pustiti na slobodu bez odlaganja, a da za trećeg BiH mora bez odlaganja osigurati da se sudski ispita nužnost njegovog smještanja u navedenoj ustanovi, te im je dosudio novčanu kompezaciju zbog povrede osnovnih ljudskih prava aplikanata u ukupnom iznosu od 81.250,00 EUR.

CIGDXzWWwAAbxwk

Konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći

22. juna 2015.godine, u hotelu Bristol Sarajevo, održana je konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći, čiji cilj je da  ponudi budući pravac djelovanje svih aktera uključenih u proces reguliranja pitanja besplatne pravne pomoći sa ciljem boljeg planiranja, analiziranja i uspostave sistema besplatne pravne pomoći, a kako bi se pristupilo kreiranju harmoniziranog zakonskog okvira sistema besplatne pravne pomoći u Federaciji BiH, posebno iz razloga postojanja deset nekoherentnih kantonalnih sistema besplatne pravne pomoći u Federaciji BiH.

Policy brief možete preuzeti: Besplatna pravna pomoć-Policy Brief (871)

Prezentacija je ponudila jedinstvenu priliku da se afirmiše sam princip vladavine prava, uređenje zaštite ljudskih prava i sloboda kroz olakšan način pristupa pravdi pružanjem besplatne pravne pomoći, da se okupe ključni akteri u sistemu besplatne pravne pomoći, te da se s ciljem implementacije strateških ciljeva, na funkcionalan i efikasan način, uredi pravni okvir besplatne pravne pomoći.

Ove aktivnosti se provode u sklopu projekta: „Jačanje i promocija uspostave sistema pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini“ koji se  implementira uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije i Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Glavni implementacioni partner na ovom projektu je Udruženje „Vaša prava BiH“.

Osnovni cilj ovog projekta je uspostava sveobuhvatnog Sistema besplatne pravne pomoći u BiH, kroz kreiranje efikasnijeg i za građane pristupačnijeg sistema pristupa pravdi. Takođe, cilj je da se kroz stečena iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći Udruženje “Vaša prava BiH” ponudi pomoć građanima i institucijama BiH kako bi što prije ispunili preduslove i prilagodili propise u procesu pristupanja EU. Posebnost projekta ogleda se u tome što će se preduzimati određene aktivnosti koje se fokusiraju na pitanja iz sektora pravde u BiH, konkretno na pitanje besplatne pravne pomoći s ciljem lakšeg pristupa pravdi u BiH, a što je jedno od pitanja obuhvaćeno Strategijom za reformu sektora pravde u BiH (2014-2018). Takođe, tema samog projekta i ove konferencije, koja je posvećena pitanju besplatne pravne pomoći, nameće se kao vrlo bitna, jer je ona i dio razgovora u okviru strukturalnog dijaloga EU i BiH vlasti.