Category Archives: Pravna pomoć

Dan Roma-8. April

Povodom 8. aprila-dana Roma

Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Romske zajednice u Bosni i Hercegovini su naročito ugrožene zbog nedostatka ličnih dokumentata, diskriminacije i ograničenog pristupa građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima. Ovome treba dodati i problem raseljeništva, uzrokovan sukobima na području Zapadnog Balkana, koji je ionako siromašnu romsku zajednicu doveo na sam rub egzistencije i siromaštva.

Loši uslovi života, stambeni problemi, prepreke u obrazovanju, nedostatak mogućnosti za stvaranje prihoda, uskraćivanje pristupa osnovnim pravima i slobodama predstavljaju dodatno opterećenje za ionako loše stanje Roma u Bosni i Hercegovini.

Prioriteti rješavanja ovog lošeg stanja su zacrtani u dokumentima romske dekade 2005-2015 Bosne i Hercegovine – Strategija socijalnog uključivanja Roma. Kao što je navedeno u Strategiji, jedan od prvih prioriteta koje treba riješiti je pitanje ličnih dokumenata, dok iz ovoga slijedi pristup i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Shvativši probleme ove populacije Udruženje „Vaša prava BiH“ i UNHCR su tokom 2009. i 2010.godine nastavili raditi na aktivnostima s ciljem da se doprinese povećanom pravnom i socijalnom uključivanju Roma, kroz olakšan pristup pravima i njihovo ostvarivanje u BiH. Koristi od ovih projekata do sada je na najkonkretniji način vidjelo preko 2000 korisnika, a za njih je ukupno riješeno više od 2500 predmeta.

TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

Ženeva/Sarajevo, 4. april 2011. godine

Nevladina organizacija TRIAL (Track Impunity Always) je 25. i 26. marta 2011 organizovala prvu fazu opsežnog programa obuke za pravnike “Vaših prava BiH” o funkcionisanju glavnih međunarodnih mehanizama ljudskih prava relevantnih za Bosnu i Hercegovinu (BiH), naročito UN Komiteta za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava.

Uposlenici nevladine organizacije “Vaša prava BiH” iz Sarajeva i Mostara prisustvovali su treningu o tome kako sačiniti i podnijeti aplikaciju na međunarodnom nivou. Svakom od pohađaoca treninga je dodijeljen konkretan slučaj na kojem će raditi. Dodijeljeni slučajevi uglavnom se odnose na porodice nestalih osoba iz različitih dijelova BiH, a sama obuka se odvija pod nadzorom TRIAL-ove više pravne savjetnice. Direktan rezultat treninga će biti podnošenje određenog broja pojedinačnih komunikacija pred međunarodne mehanizme ljudskih prava od strane “Vaših prava BiH”, koji će predstavljati aplikanta pred nadležnim međunarodnim mehanizamom.

Odluka Vlade RH o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH, bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

Vlada Republike Hrvatske je 03.03.2011. godine donijela Odluku o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH – bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi.

Odluka se odnosi na povratnike u RH – bivše nosioce stanarskog prava koji se žele trajno vratiti u Republiku Hrvatsku pod uslovom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu porodičnu kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugih država u kojima borave, s tim da iste nisu prodali, darovali ili na neki drugi način otuđili nakon 8.10.1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca. Odluka je istovjetna za povratnike koji žive u RH i povratnike van RH. Odlukom se utvrđuju uslovi za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nosilaca stanarskog prava koji nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu izvan pordručja posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

Odluka je objavljena u Narodnim Novinama br. 29/2011 od 09.03.2011.