Category Archives: Pravna pomoć

Vasa prava BiH u ”Dnevnom avazu”

Isječak iz “Dnevnog avaza” od 21.04.2011.godine.


Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Udruga ”Vaša prava BiH” od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni prihvat u BiH).

Čl. 109.st.3 Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl.Glasnik BiH br. 36/08) propisana je obaveza BiH da omogući tražiteljima međunarodne zaštite pravo da koriste usluge pravnog ili drugog savjetnika, dok je odredbom čl. 40. st1. toč.e) Pravilnika o međunarodnoj zaštiti (azilu) (Sl.Glasnik BiH br. 37/09 i 85/10) garantovano je pravo tražiteljima međunarodne zaštite na besplatnu pravnu pomoć po pitanjima vezanim za postupak. Europska regulativa također predviđa obavezu država članica da, na svoj račun, omoguće podnositeljima zahtjeva efikasno savjetovanje sa pravnim ili nekim drugim savjetnikom o stvarima koje se tiču zahteva za azil (čl. 15 Direktive Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca   2005.godine o minimalnim standardima u postupku za priznavanje i oduzimanje izbegličkog statusa u državama članicama).

UNHCR, povodom Međunarodnog dana Roma, poziva vlasti da rade na prevenciji i eliminaciji apatridije

Petak, 8. april 2011. godine

SARAJEVO – Na današnji dan, povodom Međunarodnog dana Roma, UNHCR i Vaša Prava BiH podsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože dodatne napore u cilju prevencije i eliminacije apatridije.
Kao marginalizovana zajednica, Romi se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Većina njih nije upisana u matičnu knjigu rođenih te, stoga, ne posjeduju lična dokumenta. Bez navedenih dokumenata pojedinci nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava iz socialne zaštitue, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. Kao rezultat, socijalna integracija Roma je onemogućena, a rizik od apatridije je povećan.
”Veoma je važno da na Međunarodni dan Roma pozovemo sve nadležne organe da uklone prepreke sa kojima se Romi suočavaju u procesu pribavljanja dokumenata i ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava. UNHCR bi posebno istakao probleme sa kojima se suočavaju najugroženije kategorije ove populacije, tj. trudnice i djeca, u oblasti zdravstvene zastite,’’ naveo je Scott Pohl, Viši službenik za zaštitu pri UNHCR-u u Sarajevu, BiH.