Category Archives: Pravna pomoć

Završene ”Pravne klinike iz izbjegličkog prava”

I ove godine, kao i prethodnih godina, u organizaciji UNHCR-a i uz učešće Udruženja  ”Vaša prava BiH” održane su pravne klinike iz izbjegličkog prava studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i  Univerziteta u Mostaru, Pravnog fakulteta u Tuzli, Sarajevu , Istočnom Sarajevu, kao i  studentima Kriminalistike u Sarajevu.

Pored toga što su studenti  upoznati sa propisima koji reguliraju oblast azilantskog i izbjegličkog prava, izvršene su i posjete Izbjegličkom centru Salakovac u Mostaru, Azilantskom centru u Rakovici, a prigodna predavanja su održana i od strane predstavnika Sektora za azil kao i Službe za poslove sa strancima.

Više od stotinu studenta je i ove godine kroz  praktičan rad pokazalo veliko zanimanje  za oblast izbjegličkog i azilantskog prava, a na kraju ove zanimljive pravne klinike studentima su podijeljeni certifikati.

Aktivnosti radne grupe za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH  u oktobru 2011.godine.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti, Minisatrstvo pravde je formiralo Radnu grupu koja je zadužena za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, teksta zakona na nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  koji do sada  nisu usvojili ovaj zakon ( kantonalni zakoni), te usklađivanje postojećih zakona donesenim na svim nivoima sa prijedlogom konačnog teksta okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Rješenjem Ministarstva pravde BIH o formiranju Radne grupe za izradu i usklađivanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hecegovini za članove Radne grupe su imenovani predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Centra za pružanje pravne pomoći RS, Pravosudne komisije  Brčko Distrikta kao i predstavnici svih kantonalnih ministarstava pravde. Ispred organizacija civilnog društva  imenovan je  Ahmet Salčin iz Udruženja „Vaša prava BiH“

PRESUDA KOJA DOKAZUJE DISKRIMINACIJU KAO PRESEDAN U SUDSKOJ PRAKSI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

DISKRIMINACIJA DJECE SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM – PRESUDA KOJA DOKAZUJE DISKRIMINACIJU KAO PRESEDAN U SUDSKOJ PRAKSI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Prije nekoliko godina započela je borba za jednakost malog dječaka iz Mostara. Ustvari, njegova borba nije bila ništa drugo do želje da zajedno sa svojim vršnjacima ide u školu, a da ga se ne posmatra nista drugačije zbog toga što je osoba sa intelektualnim invaliditetom.

Od početka školovanja malog dječaka E.B., njegovi roditelji su nastojali da mu omoguće najbolje školovanje, s obzirom na posebne potrebe djeteta, ali nažalost malog dječaka E.B., nije mu bilo omogućeno da nastavi redovno školovanje u skladu sa odredbama Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a kao i Pravilnika  o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama HNK.