Category Archives: Pravna pomoć

Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ)  dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika-Odgovor i aktivnosti države i uloga nevladinih organizacija u efikasnom pristupu i ostvarivanju prava“. kojem su prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora.

Okrugli sto „Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

Okrugli sto se održati dana 17.04.2012.godine, utorak, sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Hollywood Ilidža Sarajevo.

Bosna i Hercegovina je bez sumnje u konačnoj fazi poslijeratne rekonstrukcije i transformacije u moderno demokratsko društvo koje mora osigurati najviši nivo zaštite ljudskih prava svih svojih građana u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Gledajući postojeće političke i ekonomske probleme, te nedostatak ujednačenih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći na čitavoj teritoriji države, postaje neophodno da se obezbijedi nepristrasan i jednak pristup pravima kroz usluge besplatne pravne pomoći koje su nezavisne od državnog uticaja. Uspostava minimalnih standarda i jačanje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći je i jedan od strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravosuđa 2008-2013.

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći jedino su doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij i na određene pravne postupke, a ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja dodatno je uslovljeno ispunjavanjem određenih uslova.

Kako je Udruženje „Vaša prava BiH“ do sada imalo iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći, namjera je organizatora otvoriti stručnu raspravu u vezi sa donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čijim usvajanjem bi se omogućio efektivan i efikasan pristup pravdi ugroženim kategorijama stanovništva.

Stoga nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće na ovoj sesiji. Molimo vas da vaše učešće potvrdite na broj telefona 033/789-105 ili e-mail adresu dinoa@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org.

Poziv na okrugli sto, dnevni red i uvodni materijal možete preuzeti ispod.

Poziv na okrugli sto (1228)

Radni dokumenti (1150)

Dnevni red za okrugli sto (1164)

U POVODU SVJETSKOG DANA ROMA

Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem koji se odnosi na nedostatak ličnih dokumenata, a koji vode ka ograničenom pristupu građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Nedostatak ličnih dokumenata je doveo do isključenosti mnogih Roma iz osnovnih političkih i socijalnih prava, kao što je pravo na glasanje, socijalna zaštita, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd. Također, to je izazvalo dodatne prepreke u ostvarivanju imovinskih prava. Nemogućnost pribavljanja dokumenata je